Podsumowanie lekcji: Imperium hiszpańskie (artykuł) | Khan academy (2023)

Ogólny przegląd hiszpańskich wysiłków na rzecz wczesnej kolonizacji.

Chcesz dołączyć do rozmowy?

FAQs

Jakie Hiszpania miała kolonie? ›

Afryka
  • Wyspy Kanaryjskie (1479-)
  • Ceuta (1580-)
  • Melilla (1497-)
  • Larache (1610–1689)
  • Oran (1509–1708; 1732–1792)
  • Maroko Hiszpańskie (1912–1956)
  • Hiszpańska Afryka Zachodnia (1884–1958); Sahara Hiszpańska (obecnie Sahara Zachodnia; 1958–1976) Rio de Oro (1860–1976) ...
  • Gwinea Hiszpańska (obecnie Gwinea Równikowa; 1778–1968)

Czy Polska ma swoje kolonie? ›

Polskie aspiracje kolonialne. To, że Polska nie posiadała kolonii zamorskich, nie oznacza, że nie chciała brać udziału w projekcie kolonialnym. W czasie, gdy wielkie mocarstwa podbijały kolejne terytoria i społeczeństwa, Polska sama znajdowała się pod panowaniem obcych sił.

Który kraj Ameryki Łacińskiej jako pierwszy odzyskał niepodległość? ›

Na skutek wojen o niepodległość kolonii hiszpańskich było utworzenie szeregu nowych i niezależnych państw w Ameryce Południowej i Środkowej oraz Meksyku. Jako pierwszy niepodległość państw amerykańskich uznał rząd Stanów Zjednoczonych. Chciał przez to wyjednać ich zgodę na handel.

Czy Hiszpania ma jeszcze kolonie? ›

Terytorium Hiszpanii nie leży jedynie w Europie, ale też w Afryce. Mimo że większa część Hiszpanii leży na Półwyspie Iberyjskim, kraj ten posiada również terytoria zamorskie. Mowa tutaj o słonecznych Wyspach Kanaryjskich oraz o znajdujących się w Afryce miastach Ceuta i Melilla.

Czy Wielka Brytania ma jeszcze kolonie? ›

Aktualnie jedynie czternaście terytoriów na świecie (od 2002 roku znanych jako brytyjskie terytoria zamorskie) pozostaje pod brytyjskim zwierzchnictwem. Większość z nich to małe wyspy z niewielką liczbą ludności.

Jakie państwa mają kolonie? ›

Epoka mocarstw kolonialnych rozpoczęła się wraz z wielkimi odkryciami geograficznymi XV-XVI w. i chęcią zdobycia jak największej ilości nowych ziem. Pierwszymi mocarstwami kolonialnymi były Hiszpania i Portugalia. Następnie do grona mocarstw kolonialnych dołączyły: Holandia, Anglia, Francja i Rosja.

Gdzie znajdowały się posiadłości kolonialne Portugalii i Hiszpanii? ›

Traktat z Tordesillas w 1494 podzielił Amerykę Południową linią przebiegającą z północy na południe. Hiszpania otrzymała terytoria na zachód od linii podziałowej, natomiast Portugalia zachowała ziemie na wschód, włącznie ze wschodnim wybrzeżem Brazylii.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated: 29/08/2023

Views: 6272

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.